ล่องเรือสำราญ MARINER OFTHE SEAS

ทัวร์สิงคโปร์

ล่องเรือสำราญ MARINER OFTHE SEAS
เส้นทาง สิงค์โปร์ – พอร์ตคลัง (มาเลเซีย) – สิงค์โปร์ 4 วัน 3 คืน
สายการบินสิงค์โปร์ แอร์ไลน์ / SQ
กำหนดการเดินทาง 2560
20-23 ตุลาคม 2560
ราคา 31,888.-
พิเศษสำหรับท่านที่ จองก่อน 20 ก.ย.
ราคาเพียง 29,999.- บาท

ทัวร์สิงคโปร์
ล่องเรือสิงคโปร์ มาเลเซีย

(ราคานี้รวมทุกอย่างแล้ว รวมค่าทิปพนักงานบนเรือแล้ว)
(ยกเว้น ค่าทิปไกด์ และคนขับรถท้องถิ่น)